Országos Horgászrend

Az Országos Horgászrend irányadó, Egyesületünknél egyes területeken szigorúbb szabályozás található!

Iratok:

A horgászati tevékenységet végző személy köteles magánál tartani:

Az állami horgászjegyet, a területi jegyet és a horgászfogási naplót, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az állami horgászjegyet és ezeket a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni és átadni.

A horgászatra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben a jogosult köteles magánál tartani, amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát horgászatra. az állami horgászjegyhez kiadott, fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. Ha határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadható az állami horgászjegy. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese (4000-Ft).

A fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni, leadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.

Gyermek állami horgászjeggyel és az ahhoz kiadott területi jeggyel rendelkező gyermek horgász kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat.

Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen horgászni csak állami horgászjegy birtokában, a hal megfogása és visszaengedése céljából, a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

Fogási napló:

A horgász fogási napló az azonos sorszámú állami horgászjegy érvényességi idejéig használható.

A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. A horgászat vagy a halászat megkezdése előtt a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztér kódját.

Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után, azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is el kell elvégezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki.

A turista állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a turista állami horgászjegy érvényességének lejártát követő 30 napon belül kell megküldeni a NÉBIH-nek. A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy e kötelezettségét az online értékesítési rendszeren keresztül is teljesítheti. Ha fogási napló leadási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a következő évben nem válthat turista állami horgászjegyet.

Felszerelés:

Állami felnőtt horgászjeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.

A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.

Halak, vízpart:

Tilos a megfogott halak kínzása. A meg fogott és ki fogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A ki fogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

Horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.

A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad.

A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

Az őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat a vízbe engedni, tilos.

Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos. Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi korlátozások által tiltott halat a halászeszközből kíméletesen eltávolítva vagy a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.

Egyes halfajok, fajlagos tilalmi idők, halfajonkénti méretkorlátozás, naponta és évente kifogható összes mennyiségi korlátozás.

Fogási méret: A halak oldalán, az orrcsúcstól a farok úszó tövéig mért testhosszúság;

Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 darabot, összesen legfeljebb 5 darabot foghat ki. a kifogott halat korábban kifogottal kicserélni tilos, a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot foghat ki.

Ifjúsági horgász napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki.

Ha a horgász olyan őshonos, napi darabszám-korlátozással nem érintett halat fog, amellyel a megszabott súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi darabszám korlátozással nem érintett őshonos halat nem foghat ki.

A horgászatra jogosító okmányok birtokában a horgász más hasznos víziállatot saját használatra csalizás céljából gyűjthet.

Az adott vízterület területi jegye tartalmazza a , jogszabályoktól eltérő bármilyen fogási korlátozást, eltérő méretkorlátozást.

A mellékletben megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma.

Országos Horgászrend Szerint

Magyar név Fajlagos tilalmi időszak Kifogható halak mérettartománya Naponta kifogható darabszám
csuka február 1. – március 30. legalább 40 cm 3 db
balin március 1. – április 27. legalább 40 cm 3 db
sügér március 1. – április 27. minden
fogassüllő március 1. – április 27. legalább 30 cm 3 db
kősüllő március 1. – június 30. legalább 25 cm 3 db
garda április 16. – május 31. legalább 20 cm
domolykó április 16. – május 31. legalább 25 cm
jászkeszeg április 16. – május 31. legalább 20 cm
szilvaorrú keszeg április 16. – május 31. legalább 20 cm
paduc április 16. – május 31. legalább 20 cm
márna április 16. – május 31. legalább 40 cm 3 db
ponty május 2. – május 31. legalább 30 cm 3 db
compó május 2. – június 15. legalább 25 cm 3 db
harcsa május 2. – június 15. legalább 60 cm, fajlagos
tilalmi időszakban legalább
100 cm
3 db
sebes pisztráng október 1. -2018. március 30. legalább 22 cm 3 db
menyhal legalább 25 cm 3 db