Alapszabály

 

Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény felhatalmazása alapján az időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya 2018.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. §

 

Az egyesület elnevezése

 

Az egyesület neve:                       NAGYBAJOM és VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET

 

 

Az egyesület rövidített neve:                   NAGYBAJOMI HE

 

 

Székhelye:                        7561 Nagybajom, Fő u. 40.

 

Hatóköre:                         Ötös Hárs Víztározó és a Szelen tó

 

Vízterülete:                      Ötös Hárs Víztározó – 10 ha – Szelen tó 2,3 ha

 

Bélyegzője:                      kör- és téglalapalakú

 

 

 • A körbélyegzőben: Felül:               Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület

 

Középen:         Jobbról balra úszó hal piktogramja

 

Alul:                Alapítás éve 1968. és a bélyegző sorszáma

                                                                            

 • A téglalap alakú bélyegzőben:

 

Első sor:           Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület

 

                                         Második sor: 7561 Nagybajom (egyesület székhelye) és a bélyegző sorszáma

 

                                         Harmadik sor: 19949989-1-14 (az egyesület adószáma)

 

(1) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve tőlük nem fogad el, továbbá országgyűlési, megyei, valamint önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

(2) Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő civil szervezet. Független, demokratikus, önkormányzati elven szerveződő, tagsági viszonyon alapuló non-profit (nem nyereségorientált) érdekvédelmi és érdekképviseleti egyesülés, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint ezen alapszabály előírásai szerint, önálló jogi személyként végzi.

(3) A fenti adatokban beállt változás esetén az Egyesület Elnöksége jogosult eljárni.

 

 

 

 

 

 

 1. §

 

Az egyesület célja

 

(1) A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, a horgászat tekintélyének megőrzése, sportszerűségének megtartása, a horgászegyesület hagyományainak ápolása és egyáltalán a horgászat népszerűsítése.

(2) A horgászérdekek minél jobb érvényesítése, az egyesületi tagok horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőségek biztosítása.

(3) A vonatkozó jogszabályokban foglaltak és a horgászerkölcs szabályainak a tiszteletben tartatása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés.

(4) A természet és a vízi környezet védelme, horgászcélú halgazdálkodás, horgászkezelésű vizeinek értékmegőrző fejlődésének biztosítása.

(5) Horgász sportrendezvények szervezése és fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet- és környezetvédelem értékei ne sérüljenek.

(6) Nemkívánatos növényfajok irtása, az invazív növényfajok háttérbe szorítása, szaporodásuk mechanikai módon történő befolyásolása, különös tekintettel a térségben nagy mennyiségben előforduló parlagfűre.

 1. §

 

Az egyesület tevékenysége

 

(1) Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.

(2) A halászati törvény előírása alapján a tagsági jogviszonyt létesítő, állami horgászjegyet váltó horgászok részére a horgászatot – minden tagot megillető egyenlő jogok alapján – biztosítja.

(3) Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein. Ellátja a horgászati-, halászati jogszabályokból ráháruló feladatokat, kapcsolatokat tart fenn más halászati jogot gyakorló és gazdálkodó halászati szervezetekkel.

(4)   Szervezi a gyermek- és ifjúsági táborokat.

(5) Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások, és az országos Horgászrend szabályainak megtartását.

(6) Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megakadályozásában, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében. Tevőlegesen részt vesz a környezet-, a természet megóvásában, szükség szerint az esetlegesen keletkezett károk helyreállításában.

(7)   Kapcsolatot tart fenn a társegyesületekkel, a Megyei és az Országos Horgász Szövetséggel.

(8) A törvényben előírt statisztikai adatszolgáltatásainak eleget tesz.

(9) Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására.

(6) Halfogó és egyéb sportversenyeket rendez.

(7) A megyei szövetséggel karöltve részt vesz a horgászjelöltek vizsgáztatásában.

 1. §

 

(1) Az egyesület a MOHOSZ tagszervezetének horgász egyesületeként működik.

(2) Az egyesület és a megyei szövetség kapcsolatára a szövetség alapszabálya az irányadó.

 

 

II.

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

 1. §

 

(1) Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

– nyilatkozik a belépési szándékáról,

– elfogadja az egyesület célját (céljait),

– az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja,

– az egyesület taggá választ.

A taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint az elnökség dönt.

(2) Az egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is. Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan természetes személy lehet, aki kimagasló szakmai tudásával, vagy korábban az egyesület rendes tagjaként segítette az egyesület munkáját. A tiszteletbeli tag erkölcsi támogatást nyújt az egyesület részére.

Az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki

 • az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet
 • az egyesület az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ,
 • a tiszteletbeli tagságot elfogadja.

A tiszteletbeli taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint a közgyűlés határoz.

(3) Az egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki

 • az egyesület pártoló tagja kíván lenni,
 • az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja,
 • az egyesület pártoló taggá választ.

A pártoló taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint a közgyűlés határoz.

(4) Az egyesületnek lehet jogi személy is tagja. Jogi személy esetében ennek részletes feltételeit az egyesület Elnöksége és a jogi személy között megkötött együttműködési megállapodás szabályozza.

(5) Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(6) Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14 és 18 év közötti fiatalokat. A gyermekhorgászok csak a szülők írásbeli beleegyezése után léphetnek be az egyesületbe.

(7) Amennyiben indokolt – felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, vagy katonai illetve tartós külföldi szolgálatot teljesítő, vagy tartós betegségben szenvedő személyek esetében – az egyesületi tagság megőrzése, az egyesület tagjai tagdíjkedvezményt kaphatnak. Ebben az esetben a folyamat fenntartási díj az éves tagdíjnak felel meg. A folyamatfenntartás maximális időtartama 3 év lehet.

(8) Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár is.

(9) Az egyesület taglétszáma ifjúsági és felnőtt tagokkal maximum 200 fő lehet.

 

 1. §

(1) A belépési szándékot a tagnyilvántartó-lap kitöltésével és annak aláírásával kell kinyilvánítani.

(2) A tagfelvételről az elnökség dönt. A tag a tagfelvételt elutasító elnökségi határozat ellen, a határozatnak a tag részére igazolt módon történt közlésétől kezdődő 15 napon belül élhet jogorvoslattal a Közgyűléshez, amely azt a soron következő ülésén bírálja el.

(3) Új belépő tag – a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével – a Közgyűlés által meghatározott ún. egyszeri belépési díjat köteles fizetni.

(4) A két közgyűlés közötti időszak tagfelvételéről az Elnökség a Közgyűlésnek beszámol.

 

 1. §

 

Az egyesület rendes tagjai

 

(1) A tagokat az alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban illetik, ill. terhelik.

(2) A rendes tagok jogai:

a.) Részt vesz a közgyűléseken, személyes tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhat, tevékenyen közreműködik az egyesület munkájában, valamint segíti azt feladatai teljesítésében,

b.) Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz, az egyesület bármely tisztségére választható,

c.) A közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,

d.) Kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét,

e.) Jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait,

f.) Választhat és választható az egyesület szerveibe,

g.) Az elnökségnek ülésén részt vehet, amennyiben indítványt nyújt be, vagy érintett annak napirendjében, a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat,

h.) Az egyesület tisztségviselőihez vagy testületeihez írásos kérést, javaslatot intézhet,

i.) Az egyesület rendezésében tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, versenyeken és más rendezvényen részt venni,

j.) Az egyesület útján horgászati alapokmányokat igényelni, állami horgászjegyet váltani, területi engedélyeket vásárolni,

k.) Az állami horgászjegy birtokában, a tagi kötelezettségek teljesítése esetén, az egyesület vízterületein éves területi engedély ellenében horgászni,

l.) A MOHOSZ szövetségi rendszerében (MOHOSZ és tagszövetségei, azok tagegyesületei) állami jegyével és horgászigazolvánnyal a kialakított kedvezményes horgászati és egyéb szolgáltatásokat igénybe venni,

m.) Az Országos és Megyei Szövetség, valamint az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.

(3) A rendes tagok kötelesek:

a.) Az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés, a Elnökség és az egyesület választott testületeinek határozatait betartani,

b.) A tagdíjat és egyéb előírt díjakat az egyesület pénztárába határidőre befizetni,

c.) Az egyesületi vagyont megvédeni,

d.) Az egyesület által szervezett közösségi munkában részt venni,

e.) A tagok kötelesek tevékenyen részt venni az egyesület munkájában és segíteni a feladatai teljesítésében.

f.) Horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet és az egyesületi vizek helyi horgászrendi előírásait betartani.

g.) A fogási naplót előírás szerint vezetni, és azt a megjelölt határidőig leadni. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az jogszabályt sért, illetve megszegi a fogási napló kiadójának erre vonatkozó előírásait.

h.) A tag köteles a vizek és a környezet tisztasága felett őrködni. Az esetleges környezet- és vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatait haladéktalanul közölni kell az egyesület elnökségével, a vízterület hasznosítójával.

i.) Az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

(4) Az egyesület idős horgásztagjainak az egyesület testületei kedvezményeket állapíthatnak meg.

 

 1. §

 

Tiszteletbeli és pártoló tagok

(1) A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és nem választható, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, köteles betartani az egyesület alapszabályát, végrehajtani a közgyűlés és az elnökség határozatait.

(2) A pártoló tagok jogai:

A természetes személy pártoló tagok személyesen, jogi személy pártoló tagok pedig képviselőjük révén

 • rendelkeznek az egyesület tevékenységét segítő vagyoni hozzájárulás mértékéről.
 • továbbá részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen való kedvezményes részvétel/.

(3) A pártoló tagok kötelesek:

– az alapszabályt betartani, végrehajtani a közgyűlés és a elnökség határozatait,

– a vállalt támogatást nyújtani.

(4) A tiszteletbeli tagok jogai:

részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen való kedvezményes részvétel/.

– tanácskozási joggal, személyesen vesznek részt az egyesület közgyűlésén, ahol tanácskozási, javaslattételéi joggal élhetnek, észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban.

 

 1. §

 

Az egyesületi tagok tagdíjfizetési kötelezettségei

 

(1) Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabály 1. számú függelékében megállapított éves tagdíjat, továbbá a vízterületek igénybevételét szabályozó egyéb díjakat megfizetni.

(2) 2017. évtől a tagdíjat évente a Közgyűlés jogosult minden év február 28. napjáig meghatározni.

(3) A tagdíjat meg nem fizető egyesületi tagot írásban fel kell szólítani azzal, hogy a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül kötelezettségének tegyen eleget, figyelmeztetve egyidejűleg arra, hogy a teljesítés elmaradása a (4) és (5) bekezdésekben leírt következményeket vonja maga után.

(4) Amennyiben a felhívás eredménytelen, a tagdíj behajtása iránt az Egyesület a törvényes utat (fizetési meghagyás, bírósági kereset) igénybe veheti.

(5) A mulasztás jelen alapszabály 7. § (3) b. pontja alapján  a felhívás kézhezvételétől számított 30. napon az egyesületi tag tagsági viszonyának megszűnését eredményezi, – melyet a soron következő közgyűlés erősít meg – ami a tagdíjtartozás érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. §

 

Tagsági viszony megszűnése, átruházása

 

(1) A tagság megszűnik, ha a tag bejelenti kilépési szándékát:

– a kilépésről írásban kell nyilatkozni,

– a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni,

– a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.

A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít.

(2) A tagság megszűnik, ha a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja.

A tagot az egyesületből ki lehet zárni, ha

– az alapszabály rendelkezéseit megsérti, vagy

– az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.

A tagot az egyesületből kizárni csak a közgyűlés által elfogadott határozatban, fegyelmi ügy esetében pedig csak a Fegyelmi szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.

(3) A tagság megszűnik továbbá:

 • az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén,
 • ha a bíróság az egyesületet feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja,
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával – tag tagdíjfizetési kötelezettségének elmulasztása folytán.

(4) A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell:

 • halála esetén,
 • tagsági viszony megszűnése esetén.

(5) A tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, és a fizetési határidő eredménytelenül telt el, továbbá a közgyűlés meghozza kizáró határozatát:

–      a közgyűlés törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal,

–      ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.

(6) A tagot az egyesület elnöke írásban, igazolható módon értesíti a kizárási eljárás megindításáról. Szükség esetén, különösen az ügy bonyolultságára tekintettel a közgyűlés több ülésen is dönthet a kizáró határozat elfogadásáról. A közgyűlés biztosítja az érintett tag számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet a közgyűlésen, bizonyítási eszközzel élhet (pl. tanú meghallgatását javasolhatja, okiratot mutathat be), írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe.

(7) A kizáró határozatot, annak elfogadását követő 5 napon belül az elnök írásban, ajánlott tértivevényes levélküldemény útján, vagy az átvételt igazolható egyéb módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak.  A kizáró határozatban köteles az egyesület a kizárás indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről a tagot írásban tájékoztatni. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Az érintett egyesületi tag jogainak érvényesítése céljából a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a bíróságtól kérhet jogorvoslatot.

(8) Kizárás esetén a tagsági viszony az erről rendelkező határozat meghozatalával és kihirdetésével szűnik meg.

(9) Tagsági viszony megszűnése esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

(10) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges jogállású tag (pártoló tag, tiszteletbeli tag) csak érintettsége esetén, – a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

(11) A tagsági viszony átruházható és megörökölhető a törvényes öröklés rendje szerint (egyenes ági rokon útján). A tagsági viszony folytatása tekintetében elsősorban az örökhagyó gyermekei, vagy bejegyzett élettársának gyermekei, unokái vehetők figyelembe.  Egy tagság csak egy természetes személyre ruházható át illetve örökölhető meg. Az átruházás csak abban az esetben jegyezhető be, ha az átadó tagnak tagdíjfizetési elmaradása nem áll fenn, vagy azt pótlólag teljesítették. Az átruházás engedélyezésének hatáskörét az Elnökség gyakorolja.

 

III.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

 1. §

 

Az egyesület szervei

 

a.) Közgyűlés

b.) Elnökség

c.) Felügyelő Bizottság

d.) Fegyelmi bizottság

 

Az elnökség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

A b), c), d) pontokban felsorolt szervek tagjai közé a közügyek gyakorlásától el nem tiltott, magyar és más állampolgár egyaránt választható.

 

 1. §

 

Közgyűlés

 

 

(1) Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a.)   Döntés az alapszabály elfogadásáról és módosításáról,

b.)   Döntés az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, vagy feloszlásának kimondásáról (a feloszlás és egyesülés kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges),

c.)   Döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról (ezen belül az egyesület elnökét, titkárát, gazdasági- és ifjúsági felelősét, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait és a fegyelmi bizottság elnökét és tagjait),

d.)   Döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról,

e.)   Döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, a belépési és egyéb díjakról,

f.)    Döntés az elnökség beszámolójának elfogadásáról,

g.)   Az egyesület éves költségvetésének megállapítása,

h.)   Meghatározza a megválasztandó testületek létszámát,

i.)    Megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányítását, jóváhagyja munkaprogramját.

j.)    Beszámoltatja munkájáról a felügyelő és a fegyelmi bizottságot.

k.)   Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka mértékét, módját, illetve annak pénzbeli megváltási rendjét.

l.)    Másodfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

m.)  Döntés a fegyelmi szabályzat elfogadásáról és módosításáról,

n.) Döntés az egyesületi tagsági viszony megszüntetéséről.

(2) A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen tagjaik több mint a fele részt vesz. Döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.

A Közgyűlés titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnökség tagjainak, továbbá nyílt szavazással dönt annak munkáját segítő ifjúsági és képzési felelős és további 3 fő tagi tanácsadó személyéről.

(3) Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, – a két kérdésről egyszerre kell határozni.

(4) A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja, Közgyűlés határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni.

(5) A tagok döntése szerint a 12. § (2) bekezdésétől eltérően meghatározott szavazati arány

–    az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,

–    az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,

–    a tag kizárásához az összes tag több mint a fele,

–    az egyesület feloszlásának elhatározásához az összes tag több mint a fele,

–    az elnökség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint a fele,

–   az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához az összes tag több mint a fele – szavazata szükséges.

(6) A tagok 25%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz a közgyűlés.

(7) A közgyűlés a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választ.

(8) A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti.

(9) A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnök, akadályoztatás esetén az elnökség hívja össze.

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval

hívja össze, írásban igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek

minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus

levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön

(elektronikus tértivevény). Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek, és a javaslattételre legalább 5 (öt) nap rendelkezésre álljon. A meghívót meg kell küldeni a Megyei Horgász Egyesületek Szövetségének is.

A közgyűlést írásban kell összehívni, postai úton vagy a tag által erre a célra megadott e-mail címre kell kézbesíteni.

(10) Rendkívüli közgyűlést kell tartani akkor, ha

a.) az egyesület tagjainak legalább 20 %-a az ülés céljának és okának megjelölésével írásban kéri,

b.)   a bíróság elrendeli,

c.)   a Felügyelőbizottság indítványozza,

d.)   az Elnökség indítványozza.

(11) A közgyűlés ülésén az elnök, akadályoztatása esetén a titkár elnököl.

(12) Megismételt közgyűlés:

a.) akkor lehet tartani, ha a Közgyűlés nem határozatképes,

b.) azon kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg,

c.) a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza,

d.) az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni,

e.) tag kizárásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

f.) a megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontban, az eredetivel, azonos napirenddel hívható össze.

 

 

AZ EGYESÜLET ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVEI

 

 1. §

 

Az elnökség

 

(1) Az ügyintéző és képviseleti szerv megnevezése elnökség. Az elnökséget a közgyűlés 4 éves időtartamra választja.

(2) Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.

Az elnökség tagja az lehet,

a.) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b.) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c.) aki

ca.) magyar állampolgár, vagy

cb.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

(3) Az elnökség tagjai a közgyűlés által választott elnöki, titkári, és gazdasági felelősi feladatokra jelölt személyek, akiknek munkáját segíti az ifjúsági és képzési felelős és további 3 fő tagi tanácsadó.

(4) Az elnökségi tagság megszűnése:

a.) A tisztségről való lemondással. A lemondást az elnökségi ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.

b.) Visszahívással.

c.) Határozott időre választott elnökség esetén a határozott idő lejártával. Határozott időre választott elnökség esetén – ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

 

Az elnökség feladatai, döntési rendje

 

 1. §

 

(1) Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.

 

(2) Az elnökség feladata:

 

a.) Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát.

b.) Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított körben.

c.) Javaslatot tesz az egyesületi tagdíj meghatározására.

d.) Határoz a tagok felvételéről és javaslatot tesz törlésük ügyében.

e.) Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak, másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.

f.) Gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken, összefogja és irányítja az azokon folyó tevékenységet.

 1. g) Megállapítja a horgászversenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, díjait, és kijelöli rendezőit, bíráit.

h.) Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a rendezett horgászversenyeken és más rendezvényeken való részvétel esetén.

i.) Beszámol a közgyűlésnek a horgászrendben szükségessé váló módosításokról, és átvezeti az elfogadott változásokat.

(3) Az elnökség évente legalább 2 (két) alkalommal rendes ülést tart.

Az összehívás módja: az elnökséget írásban, igazolható módon, vagy rövid úton, telefonon, vagy elektronikus levélben kell összehívnia, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik.

 

            Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:

a.) az elnökség tagjainak legalább 50 %-a az ülés céljának megjelölésével kéri,

b.) az egyesület elnöke szükségesnek tartja,

c.) a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

(4) Az elnökségi ülést az egyesületi elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze, és látja el az elnöki feladatot. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal korábban az elnökség valamennyi tagjának írásban vagy elektronikus módon kell megküldeni.

(5) Az elnökség üléseire a választott Elnökségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét tanácskozási joggal, valamint azon személyeket, akik a napirendi pontok tárgyalása kapcsán érintettek.

(6) Az elnökség határozatképes, ha az ülésen az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

(7) Az elnökség döntéseiről határozatot hoz, tevékenységéről évente beszámol.

(8) Amennyiben az elnökségi ülés határozatképtelen, a megismételt ülést a 12. § (12) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint kell összehívni.

 

 1. §

 

A határozathozatal rendje, képviselet

 

(1)  A Közgyűlésről, valamint az Elnökség, a Felügyelő bizottság és a Fegyelmi bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni.

(2) A jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell különösen:

– a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség, a Felügyelő és Fegyelmi bizottság esetében név szerint),

– a határozatképességet,

– a véglegesített napirendet,

– a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,

– a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (a Elnökség esetében név szerint).

 

(3)  A jegyzőkönyvek hitelesítése:

– a közgyűlési jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető és két, a Közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,

– az elnökségi, a felügyelő bizottsági és a fegyelmi bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök hitelesítik.

 

(4) A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

– a határozat véglegesített szövegét,

– a határozatok számát,

– a határozathozatal időpontját,

– annak érvényességi körét, hatályát,

– a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az elnökség esetében név szerint),

(5)  A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint évente közzé kell tenni az egyesület honlapján.

(6) Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. Banki megbízás esetében két személy képviseletére van szükség.

(7) Az egyesületi tagdíj: A tagdíjat meg kell fizetni – a közgyűlés döntése szerint –

a.)  fizetési számlára utalással vagy

b.) készpénzben kell átadni az egyesület gazdasági felelősének.

 

 1. §

 

Az egyesület elnöke

 

 

(1) Az elnök feladatai:

a.) a Közgyűlést és az Elnökség üléseit bármikor összehívhatja, és az üléseken elnököl,

b.) a kiadások számláit ellenőrzi,

c.) megbízólevelet ad ki,

d.) intézkedéseit a Közgyűlés vagy az Elnökség döntéseinek megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban;

g.) felügyeli az egyesület iratkezelését,

h.) képviseli az egyesületet, illetve az elnökség, vagy a tagság egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével,

i.)  ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.

j.) A költségvetés keretei között utalványozási jogot gyakorol.

k.) Kinevezi illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

l.) Az elnökség által jóváhagyott névsor szerint, indoklással beterjeszti a Közgyűlés felé a törlendő tagok névsorát.

(2) Az egyesületi elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.

 

 1. §

 

Az egyesület titkára

 

(1) A titkár feladatai:

 

a.) Segíti az egyesületi elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

b.) Előkészíti a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket.

c.) Gondoskodik a Közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről.

d.) Irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit.

e.) Szervezi az egyesület rendezvényeit.

f.) A titkár helyettesítéséről az elnök dönt.

g.) Vezeti az egyesület tagnyilvántartását,

h.) Vezeti a határozatok tárát.

 

 1. §

 

Az egyesület gazdasági felelőse

 

(1) A gazdasági felelős feladatai:

 

a.) kezeli a bevétel és kiadás bizonylatait és a pénztárkönyvet;

b.) vezeti az egyesület tagnyilvántartását,

c.) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és a Elnökségnek rendszeresen beszámol.

d.) pénz- és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat készít. Elkészíti, illetve elkészítteti az éves költségvetést, a vagyonmérleget, és azokat az elnökség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

 

 1. §

 

Az egyesület ifjúsági és képzési felelőse

 

(1) Az ifjúsági és képzési felelős feladatai:

 

a.) szervezi az egyesület utánpótlását képező fiatalok oktatását,

b.) a fiatalok környezettudatos nevelését,

c.) előadásokat szervez neves előadók, horgász szaktekintélyek felkérésével a modern,  horgászati módszerek ismertetéséről.

 

 1. §

 

Felügyelő bizottság

 

(1) A felügyelő bizottság feladatai:

 

a.) A Felügyelő bizottság az egyesület törvényes működését felügyelő ellenőrző szerv, tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, megbízása 4 évre szól. A Felügyelő bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg nyílt szavazással, ők az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

b.) A Felügyelő bizottság tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek. A Felügyelő bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az Elnökség ülésén.

c.) A Felügyelő bizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja meg. A Felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A bizottság ülését a Felügyelő bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal korábban a Felügyelő bizottság valamennyi tagjának írásban, vagy elektronikus módon kell megküldeni.

A Felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. A Felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

d.) A Felügyelő bizottság ellenőrzi:

da.) az egyesület alapszabály szerinti működését,

db.) a vezető testületek határozatainak és állásfoglalásainak végrehajtását,

dc.) a jogszabályok előírásainak megtartását,

dd.) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok betartását, az egyesület kezelésében lévő vagyon működtetését,

de.) negyedévenként a pénz- és anyagkezelést, a számviteli fegyelem megtartását.

e.) A bizottság köteles évente megvizsgálni az egyesület költségvetésének végrehajtásáról készített költségvetési beszámolót, valamint a pénzügyi mérleget, és megállapításairól a Közgyűlésnek jelentést kell tennie.

f.) A Felügyelő bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

g.) A Felügyelő bizottság megállapítása esetén annak jellegétől függően az alábbi intézkedéseket teheti:

ga.) kisebb hiányosságokra írásban felhívja az elnök figyelmét, és rámutat a követendő eljárásra,

gb.) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az illetékes testületet, az egyesület elnökét, és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés 30 napon belül nem vezet eredményre, vagy ha az ellenőrzés az Elnökség tevékenységével kapcsolatban állapít meg súlyosabb hiányosságokat, a Felügyelő bizottság kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben a Felügyelő bizottság összehívhatja az Elnökséget, a Közgyűlést. Ennek sikertelensége esetén a Felügyelő bizottság írásban haladéktalanul tájékoztatja a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

 

 1. §

 

Fegyelmi bizottság

 

(1) A fegyelmi bizottság feladatai:

 

a.) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg 4 évre.

b.) A fegyelmi bizottságnak 3 tagja van.

c.) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az Elnökség illetve a Felügyelő bizottság tagjai.

d.) A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság fegyelmi ügyeiben, az elnök kivételével.

e.) A bizottság eljárásaiban az egyesületi fegyelmi szabályzatban foglaltakat alkalmazza.

f.) A bizottság évente tájékoztatást ad a fegyelmi helyzetről, a felelősségre vonás gyakorlatáról, az elnökségnek és a közgyűlésnek beszámol munkájáról.

g.) A fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésén.

h.) A fegyelmi bizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja meg. A fegyelmi bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A fegyelmi bizottság ülését a fegyelmi bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal korábban a fegyelmi bizottság valamennyi tagjának írásban, vagy elektronikus módon kell megküldeni.

A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van az ülésen. A fegyelmi bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

i.) A fegyelmi bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az ellenőrzésekről és fegyelmi eljárásokról a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

 

IV.

 

A TESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

 

 1. §

 

(1) A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa illetve ő maga az adott ügyben érintett, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet az egyesület elnöke, elnökségi tagja, felügyelő és fegyelmi bizottsági tagja az a személy, aki:

a.) jogutód nélkül megszűnt civil szervezetnél a megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b.) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

(3) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

c.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

d.)  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

 

 

V.

 

Az egyesület VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

 

 1. §

 

(1) Az egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg.

(2) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jellegű gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.

(3) Az egyesület jogi személy.

(4) Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz és követelések alkotják. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, valamint az esetleges szponzori támogatásból áll. Az egyesület vagyonát a tagok által befizetett éves tagsági díjak, a pártoló tagok és támogatók önkéntes adományai, a vagyont képező ingó- és ingatlan vagyontárgyak, gazdasági társaságok, gazdasági társaságokban vagyonrészek, a halászati jog és egyéb vagyon értékű jogok képezik.

(5) Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

(6) Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a titkár, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság tagjai a felelősek.

(7) Tartozásaiért az egyesület saját vagyonával felel.

(8) Jogutód nélküli megszűnést kivéve az egyesület vagyona nem osztható fel. A közgyűlés a vagyonkezelési szabályzat vagy közgyűlési határozat alapján a tagok részére indokolt esetben vagyoni hozzájárulást adhat.

(9) Jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyon további hasznosításáról a megszűnést kimondó közgyűlés köteles határozatot hozni, de a vagyon továbbra is csak horgászati célt szolgálhat. Amennyiben ilyen határozat nincs, a vagyont horgászati célra kell fordítani.

(10) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.

 

 1. §

 

Adatkezelési szabályok

 

(1) Az egyesület adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat betartja.

(2) Civil szervezetként következő személyi adatokat tartja nyilván a tagjairól:

 • a tagok neve, lakóhelye;
 • a tagok horgászigazolványának, horgászkártyájának kelte, száma;
 • a tagok állami jegyének sorszáma;
 • anyja neve
 • telefon, email
 • születési hely, év, hó, nap
 • területi engedély száma

 

(3) Valamennyi adatot körültekintően kell kezelni. Az egyesület címe és elérhetősége nyilvános adatot képez. Az egyesület a tagjairól kizárólag jogszabályban meghatározott esetben közöl adatot, a tagnyilvántartás nem nyilvános. A tagokról, a Elnökség tagjairól személyes adatokat csak jogszabály szerint, vagy az érintett személy hozzájárulása esetén lehet kiadni.

 

VI.

 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

 

 1. §

 

(1) Az egyesület a tagok és a határozatokban érintettek számára minden évben honlapján közzéteszi a “Hatályos Egyesületi Határozatok” c. kimutatást.

(2) Az egyesület irataiba a tagok kérésre betekinthetnek, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki nyolc (8) napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.

 

 

VII.

 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. §

 

(1) Az egyesület törvényességi felügyeletét a Kaposvári Törvényszék látja el.

(2) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

Az Alapszabály elfogadásával egy időben hatályát veszti a többször módosított, 2007. évben elfogadott Alapszabály.

 

(3) Az Alapszabályt az Egyesület Nagybajomban 2014. február 16-án megtartott közgyűlésén a 2/2014. (II. 16.) Kgy. szám alatt jegyzőkönyvezett határozatával jóváhagyta és elfogadta.

 

(4) Az Alapszabályt az Egyesület Nagybajomban 2015. február 15-én megtartott közgyűlésén a 4/2015. (II. 15.) Kgy. szám alatt jegyzőkönyvezett határozatával módosította.

 

(5) Az Alapszabályt az Egyesület Nagybajomban 2016. február 14-én megtartott közgyűlése a

/2016. (II. 14.) Kgy. szám alatt jegyzőkönyvezett határozatával módosította, és egységes

szerkezetben elfogadta.

 

 

(6) Az Alapszabályt az Egyesület Nagybajomban 2017. február 12-én megtartott közgyűlése a

/2017. (II. 12.) Kgy. szám alatt jegyzőkönyvezett határozatával módosította, és egységes

szerkezetben elfogadta.

 

(7) Az Alapszabályt az Egyesület Nagybajomban 2018. november 29-én megtartott közgyűlése

a 24/2018. (XI. 29.) és 25/2018. (XI. 29.) Kgy. szám alatt jegyzőkönyvezett határozataival

módosította, és egységes szerkezetben elfogadta.

 

 

 

 

 

Záradék: Alulírott Szabó János elnök, mint az Egyesület törvényes képviselője jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Kelt: Nagybajom, 2018.november 29.