Alapszabály

Alapszabály
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Az alábbiakban található horgász egyesületünk módosított alapszabálya.

Alapszabály tervezet 2016

Nagybajom és Vidéke

Horgász Egyesület

Alapszabálya

2016.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

Az egyesület neve: NAGYBAJOM és VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET

Az egyesület rövidített neve: NAGYBAJOMI HE

Székhelye: 7561 Nagybajom, Fő u. 40.

Hatóköre: Ötös Hárs Víztározó és a Szelen tó

Vízterülete: Ötös Hárs Víztározó – 10 ha – Szelen tó 2,3 ha

Bélyegzője: kör- és téglalapalakú

• A körbélyegzőben: Felül: Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület

Középen: Jobbról balra úszó hal piktogramja

Alul: Alapítás éve 1968. és a bélyegző sorszáma

• A téglalap alakú bélyegzőben:

Első sor: Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület

Második sor: 7561 Nagybajom (egyesület székhelye) és a bélyegző sorszáma

Harmadik sor: 19949989-1-14 (az egyesület adószáma)

2. §

Az egyesület célja

a.) A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése.

b.) Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőség biztosítása.

c.) A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

d.) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat és politikai pártokat nem támogat. Sem helyi, sem országos képviselőjelölteket nem állít, őket sem erkölcsi, sem anyagi módon nem támogatja.

3. §

Az egyesület tevékenysége

a.) Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.

b.) Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein.

c.) Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az országos Horgászrend szabályainak megtartását.

d.) Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megakadályozásában, valamint a vizek tisztasága és természet védelmében.

e.) Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására.

f.) Halfogó és egyéb sportversenyeket rendez.

4. §

(1) Az egyesület a Somogy Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége tagjaként működik.

(2) Az egyesület és a szövetség kapcsolataira a szövetség alapszabálya az irányadó.

II.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

5. §

(1) Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

– nyilatkozik a belépési szándékáról,

– elfogadja az egyesület célját (céljait),

– az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja,

– az egyesület taggá választ.

A taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint a vezetőség dönt.

(2) Az egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is. Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan természetes személy lehet, aki kimagasló szakmai tudásával, vagy korábban az egyesület rendes tagjaként segítette az egyesület munkáját. A tiszteletbeli tag erkölcsi támogatást nyújt az egyesület részére.

Az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki

az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet

az egyesület az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ,

a tiszteletbeli tagságot elfogadja.

A tiszteletbeli taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint a vezetőség határoz.

(3) Az egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki

az egyesület pártoló tagja kíván lenni,

az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja,

az egyesület pártoló taggá választ.

A pártoló taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint a vezetőség határoz.

(4) Az egyesületnek lehet jogi személy is tagja. Jogi személy esetében ennek részletes feltételeit az egyesület vezetősége és a jogi személy között megkötött együttműködési megállapodás szabályozza.

(5) Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(6) Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14 és 18 év közötti fiatalokat. A gyermekhorgászok csak a szülők írásbeli beleegyezése után léphetnek be az egyesületbe.

(7) Amennyiben indokolt – felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, vagy katonai illetve tartós külföldi szolgálatot teljesítő, vagy tartós betegségben szenvedő személyek esetében – az egyesületi tagság megőrzése, az egyesület tagjai tagdíjkedvezményt kaphatnak. Ebben az esetben a folyamat fenntartási díj az éves tagdíjnak felel meg. A folyamatfenntartás maximális időtartama 3 év lehet.

(8) Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár is.

(9) Az egyesület taglétszáma maximálisan 125 fő lehet.

6. §

(1) A belépési szándékot a tagnyilvántartó-lap kitöltésével és annak aláírásával kell kinyilvánítani

(2) A tagfelvételről a vezetőség dönt. A tag a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozat ellen, a határozatnak a tag részére igazolt módon történt közlésétől kezdődő 15 napon belül élhet jogorvoslattal a közgyűléshez, amely azt a soron következő ülésén bírálja el.

(3) Új belépő tag – a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével – a vezetőség által meghatározott ún. egyszeri belépési díjat köteles fizetni, majd a következő évtől a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj fizetésére kötelezett.

(4) A két közgyűlés közötti időszak tagfelvételéről a vezetőség a közgyűlésnek beszámol.

7. §

Az egyesület rendes tagjai

(1) A tagokat az alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban illetik, ill. terhelik.

(2) A rendes tagok jogai:

a.) Részt vesz a közgyűléseken, személyes tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhat, tevékenyen közreműködik az egyesület munkájában, valamint segíti azt feladatai teljesítésében,

b.) Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz, az egyesület bármely tisztségére választható,

c.) A közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,

d.) Kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét,

e.) Jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

f.) Választhat és választható az egyesület szerveibe,

g.) A vezetőségnek ülésén részt vehet, amennyiben indítványt nyújt be, vagy érintett annak napirendjében, a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat,

h.) Az egyesület tisztségviselőihez vagy testületeihez írásos kérést, javaslatot intézhet,

i.) Az egyesület rendezésében tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, versenyeken és más rendezvényen részt venni,

j.) Az egyesület útján horgászati alapokmányokat igényelni, állami horgászjegyet váltani, területi engedélyeket vásárolni,

k.) Az állami horgászjegy birtokában, a tagi kötelezettségek teljesítése esetén, az egyesület vízterületein éves területi engedély ellenében horgászni,

l.) A MOHOSZ szövetségi rendszerében (MOHOSZ és tagszövetségei, azok tagegyesületei) horgászigazolvánnyal és Tagsági lap bélyeggel regisztrált horgászként a szervezeti rendszerben kialakított kedvezményes horgászati és egyéb szolgáltatásokat igénybe venni,

m.) Az Országos és Megyei Területi Szövetség, valamint az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.

(3) A rendes tagok kötelesek:

a.) Az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés, a vezetőség és az egyesület választott testületeinek határozatait betartani,

b.) A tagdíjat és egyéb előírt díjakat az egyesület pénztárába határidőre befizetni,

c.) Az egyesületi vagyont megvédeni,

d.) Az egyesület által szervezett közösségi munkában részt venni,

e.) A tagok kötelesek tevékenyen részt venni az egyesület munkájában és segíteni a feladatai teljesítésében.

f.) Horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet és az egyesületi vizek helyi horgászrendi előírásait betartani.

g.) A fogási naplót előírás szerint vezetni, és azt a megjelölt határidőig leadni. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az jogszabályt sért, illetve megszegi a fogási napló kiadójának erre vonatkozó előírásait.

h.) A tag köteles a vizek és a környezet tisztasága felett őrködni. Az esetleges környezet- és vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatait haladéktalanul közölni kell az egyesület vezetőségével, a vízterület hasznosítójával.

i.) Az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

(4) Az egyesület idős horgásztagjainak az egyesület testületei kedvezményeket állapíthatnak meg.

8. §

Tiszteletbeli és pártoló tagok

(1) A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és nem választható, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, köteles betartani az egyesület alapszabályát, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség határozatait.

(2) A pártoló tagok jogai:

A természetes személy pártoló tagok személyesen, jogi személy pártoló tagok pedig képviselőjük útján

tanácskozási joggal vesznek részt az egyesület közgyűlésén, ahol javaslatokat, észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban;

részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen való kedvezményes részvétel/.

(3) A pártoló tagok kötelesek:

– az Alapszabályt betartani, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség határozatait,

– a vállalt támogatást nyújtani.

(4) A tiszteletbeli tagok jogai:

– részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen való kedvezményes részvétel/.

– tanácskozási joggal, személyesen vesznek részt az egyesület közgyűlésén, ahol tanácskozási, javaslattételéi joggal élhetnek, észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban.

9. §

Tagsági viszony megszűnése

(1) A tagság megszűnik, ha a tag a tagságról lemond:

– a lemondásról írásban kell nyilatkozni,

– a lemondásról szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni,

– a tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.

A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít.

(2) A tagság megszűnik, ha a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja.

A tagot az egyesületből ki lehet zárni, ha

– az alapszabály rendelkezéseit megsérti, vagy

– az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.

A tagot az egyesületből kizárni csak a közgyűlés által elfogadott határozatban, a Fegyelmi szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.

A tagot az egyesület elnöke írásban, igazolható módon értesíti a kizárási eljárás megindításáról. Szükség esetén, különösen az ügy bonyolultságára tekintettel a közgyűlés több ülésen is dönthet a kizáró határozat elfogadásáról. A közgyűlés biztosítja az érintett tag számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet a közgyűlésen, bizonyítási eszközzel élhet (pl. tanú meghallgatását javasolhatja, okiratot mutathat be), írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe. A kizáró határozatot, annak elfogadását követő öt napon belül az elnök írásban, ajánlott tértivevényes levélküldemény útján, vagy az átvételt igazolható egyéb módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak. A kizáró határozatban köteles az egyesület a kizárás indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről a tagot írásban tájékoztatni.

(3) A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell:

– halála esetén,

– tagsági viszony megszűnése esetén.

A tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha a vezetőség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, és a fizetési határidő eredménytelenül telt el:

– a vezetőség törlést elrendelő határozatát a vezetőségnek közölnie kell a taggal,

– ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.

(4) Tagsági viszony megszűnése esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

(5) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges jogállású tag (pártoló tag, tiszteletbeli tag) csak érintettsége esetén, – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

(6) A tagsági viszony átruházható és megörökölhető a törvényes öröklés rendje szerint (egyenes ági rokon útján). A tagsági viszony folytatása tekintetében elsősorban az örökhagyó gyermekei, vagy bejegyzett élettársának gyermekei, unokái vehetők figyelembe. Egy tagság csak egy természetes személyre ruházható át illetve örökölhető meg. Az átruházás csak abban az esetben jegyezhető be, ha az átadó tagnak tagdíjfizetési elmaradása nem áll fenn, vagy azt pótlólag teljesítették. Az átruházás engedélyezésének hatáskörét a Vezetőség gyakorolja.

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

10. §

Az egyesület szervei

a.) Közgyűlés

b.) Vezetőség

c.) Felügyelő Bizottság

d.) Fegyelmi bizottság

A vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

A b), c), pontokban felsorolt szervek tagjai közé a közügyek gyakorlásától el nem tiltott, magyar és más állampolgár egyaránt választható.

11. §

Közgyűlés

(1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) Döntés az alapszabály elfogadásáról és módosításáról,

b.) Döntés az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, vagy feloszlásának kimondásáról (a feloszlás és egyesülés kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges),

c.) Döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról (ezen belül az egyesület elnökét, titkárát, gazdasági- és ifjúsági felelősét, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait és a fegyelmi bizottság elnökét és tagjait),

d.) Döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról,

e.) Döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról; megállapítja a belépési és egyéb díjakat,

f.) Döntés a vezetőség beszámolójának elfogadásáról,

g.) Az egyesület éves költségvetésének megállapítása,

h.) Meghatározza a megválasztandó testületek létszámát,

i.) Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányítását, jóváhagyja munkaprogramját.

j.) Beszámoltatja munkájáról a felügyelő és a fegyelmi bizottságot.

k.) Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka mértékét, módját, illetve annak pénzbeli megváltási rendjét.

l.) Másodfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

m.) Döntés a fegyelmi szabályzat elfogadásáról és módosításáról.

(2) A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen tagjaik több mint a fele részt vesz. Döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.

A közgyűlés titkosan, írásbeli szavazással dönt a vezetőség tagjainak megválasztásáról, és a tag egyesületből való kizárásáról.

(3) A vezetőség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új vezetőségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.

(4) A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja, a határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni.

(5) A tagok döntése szerint a 11. § (2) bekezdésétől eltérően meghatározott szavazati arány

– az alapszabály módosításához az összes tag több mint a fele,

– a tag kizárásához az összes tag több mint a fele,

– az egyesület feloszlásának elhatározásához az összes tag több mint a fele,

– a vezetőség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint a fele,

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához az összes tag több mint a fele,

– az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához az összes tag több mint a fele – szavazata szükséges.

(6) A tagok 25%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz a közgyűlés.

(7) A közgyűlés a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választ.

(8) A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti.

(9) A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnök, akadályoztatás esetén a vezetőség hívja össze.

A meghívónak a közgyűlés kezdő napját 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek, és a javaslattételre legalább 5 (öt) nap rendelkezésre álljon. A meghívót meg kell küldeni a Megyei Horgász Egyesületek Szövetségének is.

A közgyűlést írásban kell összehívni, postai úton vagy a tag által erre a célra megadott e-mail címre kell kézbesíteni.

(10) Rendkívüli közgyűlést kell tartani akkor, ha

a.) az egyesület tagjainak legalább 20 %-a az ülés céljának és okának megjelölésével írásban kéri,

b.) a bíróság elrendeli,

c.) a Felügyelőbizottság indítványozza,

d.) a Vezetőség indítványozza.

(11) A közgyűlés ülésén az elnök, akadályoztatása esetén a titkár elnököl.

(12) Megismételt közgyűlés:

a.) akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes,

b.) kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg,

c.) a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza,

d.) az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni,

e.) tag kizárásáról, egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, feloszlásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontban, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze.

AZ EGYESÜLET ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVEI

12. §

A vezetőség

(1) Az ügyintéző és képviseleti szerv megnevezése vezetőség. A vezetőséget a közgyűlés 4 éves időtartamra választja.

(2) Vezetőségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.

A vezetőség tagja az lehet,

a.) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b.) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c.) aki

ca.) magyar állampolgár, vagy

cb.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

(3) A vezetőség tagjai a közgyűlés által választott elnök, titkár, gazdasági felelős, ifjúsági felelős és további 3 fő vezetőségi tag.

(4) A vezetőségi tagság megszűnése:

a.) A tisztségről való lemondással. A lemondást a vezetőség ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben kell rögzíteni, vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.

b.) Visszahívással.

c.) Határozott időre választott vezetőség esetén a határozott idő lejártával. Határozott időre választott vezetőség esetén – ha a vezetőség tagjai közül a tagok valamelyikének vezetőségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

A vezetőség feladatai, döntési rendje

13. §

(1) A vezetőség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.

(2) A vezetőség feladata:

a.) Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát.

b.) Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított körben.

c.) Javaslatot tesz az egyesületi tagdíj meghatározására.

d.) Határoz a tagok felvétele és törlése ügyében.

e.) Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak, másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében

f.) Gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken, összefogja és irányítja az azokon folyó tevékenységet.

g) Megállapítja a horgászversenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, díjait, és kijelöli rendezőit, bíráit.

h.) Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a rendezett horgászversenyeken és más rendezvényeken való részvétel esetén.

i.) Beszámol a közgyűlésnek a horgászrendben szükségessé váló módosításokról, és átvezeti az elfogadott változásokat.

(3) A vezetőség évente legalább 2 (két) alkalommal rendes ülést tart.

Az összehívás módja: a vezetőséget írásban, igazolható módon, vagy rövid úton telefonon, vagy elektronikus levélben kell összehívnia, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely a vezetőség hatáskörébe tartozik.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:

a.) a vezetőség tagjainak legalább 50 %-a az ülés céljának megjelölésével kéri,

b.) az egyesületi elnök szükségesnek tartja,

c.) a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

(4) A vezetőségi ülést az egyesületi elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze, és látja el az elnöki feladatot. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a vezetőség valamennyi tagjának írásban, az átvételt igazolható módon kell megküldeni.

(5) A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a fegyelmi bizottság elnökét tanácskozási joggal, valamint azon személyeket, akik a napirendi pontok tárgyalása kapcsán érintettek.

(6) A vezetőség határozatképes, ha a vezetőségi ülésen a vezetőségi tagok több mint fele jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

(7) A vezetőség üléséről jegyzőkönyvet vezet, a jegyzőkönyvet a vezetőségi tagok írják alá, a vezetőség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában.

(8) A vezetőség döntéseiről határozatot hoz, a vezetőség tevékenységéről éves beszámoló készít.

(9) Amennyiben a vezetőségi ülés határozatképtelen, a megismételt ülést a 11. § (12) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint kell összehívni.

14. §

(1) A határozathozatal rendje:

a.) az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,

b.) a jegyzőkönyvet a vezetőségi ülés esetén a vezetőség tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá,

c.) a vezetőség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja,

d.) a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani,

e.) a közgyűlés az egyesületből való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belső szabályzatot határozatban fogadja el.

(2) Az egyesület képviselete:

Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. Banki megbízás esetében két személy képviseletére van szükség.

(3) Az egyesületi tagdíj: A tagdíjat meg kell fizetni – a közgyűlés döntése szerint –

a.) fizetési számlára utalással vagy

b.) készpénzben kell átadni az egyesület gazdasági felelősének.

15. §

Az egyesület elnöke

(1) Az elnök feladatai:

a.) a közgyűlést és a vezetőség üléseit bármikor összehívhatja, és az üléseken elnököl,

b.) a kiadások számláit ellenőrzi,

c.) megbízólevelet ad ki,

d.) intézkedéseit a közgyűlés vagy a vezetőség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban;

g.) felügyeli az egyesület iratkezelését,

h.) képviseli az egyesületet, illetve a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével,

i.) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.

j.) A költségvetés keretei között utalványozási jogot gyakorol.

k.) Kinevezi illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

(2) Az egyesületi elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.

16. §

Az egyesület titkára

(1) A titkár feladatai:

a.) Segíti az egyesületi elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

b.) Előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket.

c.) Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről.

d.) Irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit.

e.) Szervezi az egyesület rendezvényeit.

f.) A titkár helyettesítéséről az elnök dönt.

g.) Vezeti az egyesület tagnyilvántartását,

h.) vezeti a határozatok tárát.

17. §

Az egyesület gazdasági felelőse

(1) A gazdasági felelős feladatai:

a.) kezeli a bevétel és kiadás bizonylatait és a pénztárkönyvet

b.) vezeti az egyesület tagnyilvántartását,

c.) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és a vezetőségnek rendszeresen beszámol.

d.) pénz- és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat készít. Elkészíti az éves költségvetést, a vagyonmérleget, és azokat a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

18. §

Az egyesület ifjúsági felelőse

(1) Az ifjúsági felelős feladatai:

a.) szervezi az egyesület utánpótlását képező fiatalok oktatását,

b.) a fiatalok környezettudatos nevelését.

19. §

Felügyelő bizottság

(1) A felügyelő bizottság feladatai:

a.) A Felügyelőbizottság az egyesület törvényes működését felügyelő ellenőrző szerv, tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A Felügyelőbizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg nyílt szavazással, ők az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

b.) A Felügyelőbizottság tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. A Felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésén.

c.) A Felügyelőbizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja meg. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a Felügyelőbizottság valamennyi tagjának írásban, az átvételt igazolható módon kell megküldeni.

A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

d.) A Felügyelőbizottság ellenőrzi:

da.) az egyesület alapszabály szerinti működését,

db.) a vezető testületek határozatainak és állásfoglalásainak végrehajtását,

dc.) a jogszabályok előírásainak megtartását,

dd.) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok betartását, az egyesület kezelésében lévő vagyon működtetését,

de.) negyedévenként a pénz- és anyagkezelést, a számviteli fegyelem megtartását.

e.) A Felügyelőbizottság köteles évente megvizsgálni az egyesület költségvetésének végrehajtásáról készített költségvetési beszámolót, valamint a pénzügyi mérleget, és megállapításairól a közgyűlésnek jelentést kell tennie.

f.) A Felügyelőbizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

g.) A Felügyelőbizottság megállapítása esetén annak jellegétől függően az alábbi intézkedéseket teheti:

ga.) kisebb hiányosságokra írásban felhívja az elnök figyelmét, és rámutat a követendő eljárásra,

gb.) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az illetékes testületet, az egyesület elnökét, és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés 30 napon belül nem vezet eredményre, vagy ha az ellenőrzés a Vezetőség tevékenységével kapcsolatban állapít meg súlyosabb hiányosságokat, a Felügyelőbizottság kezdeményezheti a közgyűlés összehívását. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben a Felügyelőbizottság összehívhatja a vezetőséget, a közgyűlést. Ennek sikertelensége esetén a Felügyelőbizottság írásban haladéktalanul tájékoztatja a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

20. §

Fegyelmi bizottság

(1) A fegyelmi bizottság feladatai:

a.) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg nyílt szavazással.

b.) A fegyelmi bizottságnak 3 tagja van.

c.) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség illetve a felügyelő bizottság tagjai.

d.) A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság fegyelmi ügyeiben, az elnök kivételével.

e.) A bizottság eljárásaiban az egyesületi fegyelmi szabályzatban foglaltakat alkalmazza.

f.) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségrevonási gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen beszámol munkájáról.

g.) A fegyelmi bizottság tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. A fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésén.

h.) A fegyelmi bizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja meg. A fegyelmi bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A fegyelmi bizottság ülését a fegyelmi bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a fegyelmi bizottság valamennyi tagjának írásban, az átvételt igazolható módon kell megküldeni

A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. A fegyelmi bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

i.) A fegyelmi bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

IV.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

21. §

(1) Az egyesület tagdíjának mértékét a vezetőség javaslatára a közgyűlés határozza meg.

(2) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.

(3) Az egyesület jogi személy.

(4) Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz és követelések alkotják. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, valamint az esetleges szponzori támogatásból áll. Az egyesület vagyonát a tagok által befizetett éves tagsági díjak, a pártoló tagok és támogatók önkéntes adományai, a vagyont képező ingó- és ingatlan vagyontárgyak, gazdasági társaságok, gazdasági társaságokban vagyonrészek, a halászati jog és egyéb vagyon értékű jogok képezik.

(5) Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

(6) Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a titkár, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság tagjai a felelősek.

(7) Tartozásaiért az egyesület saját vagyonával felel.

(8) Jogutód nélküli megszűnést kivéve az egyesület vagyona nem osztható fel. A közgyűlés a vagyonkezelési szabályzat vagy közgyűlési határozat alapján a tagok részére indokolt esetben vagyoni hozzájárulást adhat.

(9) Jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyon felosztásáról a megszűnést kimondó közgyűlés köteles határozatot hozni, de a vagyon továbbra is csak horgászati célt szolgálhat. Amennyiben ilyen határozat nincs, a vagyont horgászati célra kell fordítani.

(10) Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.

22. §

Adatkezelési szabályok

Az egyesület adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat betartja.

Civil szervezetként következő személyi adatokat tartja nyilván a tagjairól:

a tagok neve, lakóhelye;

a tagok horgászigazolványának kelte, száma;

a tagok állami jegyének sorszáma;

anyja neve

telefon, email

születési hely, év, hó, nap

területi engedély száma

Valamennyi adatot körültekintően kell kezelni. Az egyesület címe és elérhetősége nyilvános adatot képez. Az egyesület a tagjairól kizárólag jogszabályban meghatározott esetben közöl adatot, a tagnyilvántartás nem nyilvános. A tagokról, a vezetőség tagjairól személyes adatokat csak jogszabály szerint, vagy az érintett személy hozzájárulása esetén lehet kiadni.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §

Az egyesület törvényességi felügyeletét a Somogy Megyei Ügyészség látja el.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

Az Alapszabály elfogadásával egy időben hatályát veszti a többször módosított, 2007. évben elfogadott Alapszabály.

Az Alapszabályt az Egyesület Nagybajomban 2016. február 14-án megtartott közgyűlésén a …../2016. (II. 16.) Kgy. szám alatt jegyzőkönyvezett határozatával jóváhagyta és elfogadta.

Kelt: Nagybajom, 2016. február 14

 

Az alapszabály mellékleteit képezi:

1. A Vezetőség által elfogadott éves Horgászrend

2. Fegyelmi szabályzat